AI AutoQA สกัดคำตอบจากบทความอัตโนมัติ Upgrade เป็น Version 2.4 แล้วนะครับ มีความแม่นยำ Exact Match สูงขึ้นถึง 45.7%

AI AutoQA สกัดคำตอบจากบทความอัตโนมัติ Upgrade เป็น Version 2.4 แล้วนะครับ มีความแม่นยำ Exact Match สูงขึ้นถึง 45.7% แล้วนะครับ #iApp #Ai #ThaiNLP ใครสนใจลองใช้ https://ai.iapp.co.th/

เปิดตัวบริการ AI ใหม่ครับ ใช้แยกแยะความต้องการของผู้พูดอัตโนมัติ (Thai Intent Classification) ทำ Accuracy ได้ถึง 88.967% วัดด้วย True-Voice Dataset

เปิดตัวบริการ AI ใหม่ครับ ใช้แยกแยะความต้องการของผู้พูดอัตโนมัติ (Thai Intent Classification) ทำ Accuracy ได้ถึง 88.967% วัดด้วย True-Voice Dataset ครับ สนใจลองใช้ https://ai.iapp.co.th/ ได้เลยครับ #iApp #Ai #ThaiNLP

AI Innovation JumpStart : Demo Day

นำเสนอ12ผลงานต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิ ษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาทักษะ AI Innovation JumpStart กำหนดการ Demo Day วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-16.15 น.ห้องแกรนด์บอลรูม แมนดาริน บี โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 12.30-13.15 เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ โครงการ AI Innovation Jumpstart และลงทะเบียน 13.15-13.45 กล่าวต้อนรับ/เปิดงาน และบรรยาย หัวข้อ “Transformation in the Data Intelligence Era” พร้อมรายละเอียดโครงการ โดย ดร.ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดูแลเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 13.45-14.45 นำเสนอผลงาน ต่อ Commentators ทีมที่ […]