Kobkrit Viriyayudhakorn

Kobkrit Viriyayudhakorn

Founder and CEO of iApp Technology

ร่วมเจรจาสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเชิญในฐานะผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ของประเทศไทย โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย ร่วมเจรจาสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมการเจรจากับรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติในการพัฒนาเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม(มีการแก้ไข) และศึกษาแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ของหน่วยงานชั้นนำของโลก เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนานโยบายและแผนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ของประเทศไทยอย่างมีเป้าหมาย และประสิทธิภาพต่อไป

More to explorer

0 Comments
    en_USEnglish