Welcome to
iApp technology News & Blog

All

News

Blog

Video

เปิดตัวบริการ AI ใหม่ครับ ใช้แยกแยะความต้องการของผู้พูดอัตโนมัติ (Thai Intent Classification) ทำ Accuracy ได้ถึง 88.967% วัดด้วย True-Voice Dataset

เปิดตัวบริการ AI ใหม่ครับ ใช้แยกแยะความต้องการของผู้พูดอัตโนมัติ (Thai Intent Classification)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย ร่วมเจรจาสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562

ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเชิญในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

เจ๊าะแจ๊ะ AI Chatbot ผู้ช่วยธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ความก้าวหน้าด้าน AIสตาร์ทอัปไทย

เจ๊าะแจ๊ะ คือ เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อรองรับกับระบบอีคอมเมิร์ซ แชทบอท สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ซึ่งการพัฒนา

RISE ร่วมกับพันธมิตรองค์กรธุรกิจชั้นนำ จัด RISE. AI Demo Day แสดงผลงาน 30 สตาร์ทอัพระดับโลก ตอบโจทย์การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในองค์กร

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับพันธมิตรองค์กรธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส

AI Innovation JumpStart : Demo Day

นำเสนอ12ผลงานต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิ ษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาทักษะ AI Innovation JumpStart กำหนดการ